Правила оформлення робіт

Друкувати

Правила оформлення замовлених рефератів, контрольних, курсових, дипломів

Оформлення робіт є важливим атрибутом якісної роботи. Роботи повинні виглядати строго і акуратно.

Різні навчальні заклади висувають безліч різних вимог до оформлення робіт, тому доцільно зробити акцент на єдиному форматі оформлення, до якого необхідно дотримуватися при написанні дипломних, курсових, магістерських робіт.

Оформлення вступу

У вступі надається загальна характеристика роботи.

Для введення рефератів і контрольних обов'язкові такі елементи: актуальність теми, мета роботи, задачі досягнення поставленої мети.

Для курсової роботи потрібні вище перераховані елементи, а також ще об'єкт, предмет і вибрані методи дослідження.

Для дипломної роботи потрібні ті ж елементи, що й властиві курсовій роботи, а також додаються гіпотеза, наукова новизна роботи, її практична значимість, аналіз джерел наукової літератури з досліджуваної проблеми.

Обсяг вступу для рефератів, контрольних, курсових робіт 1,5-2 сторінки, для дипломних робіт 3-5 сторінок.

Оформлення тексту

1. Для основного тексту використовується шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал повинен дорівнювати 1,5, відступ першого рядка абзацу - 0,5; вирівнювання по ширині. Заголовки та підзаголовки відділяються від основного тексту зверху і знизу пропуском в один інтервал і друкуються малими літерами.

2. Передбачені наступні розміри полів: верхнє і нижнє - 20 мм, ліве - 30 мм, праве - 10 мм.

3. Нумерація сторінок роботи. Першою сторінкою роботи є титульний лист, який не нумерується. Другою сторінкою роботи є зміст, з якого й починається нумерація. Номер, звичайно, ставиться у правому верхньому кутку сторінки.

4. Будь-яка цитата, підтверджується посиланням на джерело інформації. Виноски на джерела інформації, що містяться в тексті у квадратних дужках. У таких примітках зазначаються номер джерела інформації, присвоєний йому в списку літератури, а також сторінка в джерелі, на якій знаходиться цитата чи цифра. Зразок оформлення виносок: [5, с. 26], де «5» - номер джерела в списку літератури; «с. 26 »- сторінка, на якій знаходиться цитата або цифровий матеріал.

5. Загальний обсяг роботи (кожна робота обговорюється індивідуально).

Оформлення основної частини роботи

Робота в обов'язковому порядку повинна мати зміст, вступ, розділи, підпункти, висновок, список використаної літератури. У деяких випадках можливі додатки. Кожен розділ роботи починається з нової сторінки, параграфи йдуть один за одним.

Робота повинна бути витримана в стилі письмової наукової мови, який володіє деякими характерними рисами.

Перш за все, стилю письмової наукової мови характерне використання конструкцій, що виключають вживання займенника першої особи однини і множини, займенників другої особи однини. В даному випадку передбачається використовувати невизначено-особисті пропозиції (наприклад: «Спочатку проводять відбір факторів для аналізу, а потім встановлюють їх вплив на показник»); форми викладу від третьої особи, наприклад, «автор вважає ...» «в результаті проведеного аналізу можна стверджувати, що ...», «виконані дослідження підтвердили ...» і т.д.; пропозиції з пасивного стану (наприклад: «Розроблено комплексний підхід до дослідження ...»).

У науковому тексті не можна використовувати розмовно-просторічну лексику. Потрібно використовувати термінологічні назви - це показник Вашого знання та вміння оперувати понятійним апаратом.

Для наочного викладу матеріалу в роботах використовуються таблиці, малюнки, схеми, діаграми.

Кожна таблиця, яка міститься в роботі, нумерується (за винятком таблиць, що приводяться в додатках). При цьому необхідно використовувати наскрізну нумерацію, при якій проводиться нумерація в рамках роботи в цілому.

Будь-яка таблиця передує словом «таблиця», яка пишеться з великої літери та її порядковим номером, при цьому знак «№», а також точка після нього не ставляться, наприклад: «Таблиця 1» (вирівнюється по правому краю сторінки).

Таблиця 1

Структура активів балансу

На всі таблиці необхідно давати посилання в тексті. При посиланні на таблицю вказують її номер, а слово таблиця пишуть у скороченому вигляді - «табл. № ».

Кожен малюнок, що знаходиться в основній частині роботи, нумерується, причому застосовується наскрізна нумерація.

Підпис під ілюстрацією звичайно має три основні елементи:

1) найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

2) порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

3) тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст з короткою характеристикою зображеного.

Рис.1. Структура кредитного портфеля

 

Найбільш важливі за значенням формули, а також довгі і громіздкі формули, що містять знаки підсумовування, диференціювання, інтегрування, поміщають кожну в окремому рядку та надають наскрізною нумерацією.

Порядкові номери формул позначаються арабськими цифрами. Номер кожної формули полягає в круглі дужки і поміщається у правого поля сторінки на рівні відповідної формули. Самі ж формули розміщуються за допомогою їх вирівнювання по центру. Формула, супроводжується легендою, в якій розшифровуються застосовувані в ній позначення.

Оформлення висновків

Висновок являє собою послідовне, логічно вибудуваний виклад отриманих висновків і їх співвідношення з метою роботи і конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі. Висновок реферату, контрольної і курсової роботи має бути за обсягом 1-2 сторінки. Висновок дипломної роботи має становити 3-5 сторінок.

Оформлення списку літератури

Список використаних джерел оформляється відповідно ДСТУ. Спочатку в ньому вказуються нормативно-правові акти, що використовувалися при написанні роботи. При цьому нормативно-правові акти вказуються у порядку зменшення їх юридичної сили.

Після нормативно-правових актів у списку літератури вказуються підручники, монографії, а також статистичні збірники. Усі вони розташовуються в алфавітному порядку.

Після підручників та монографії у списку літератури вказуються матеріали періодичної преси (статті в журналах, газетах, які оформляються за алфавітом).

Обов'язковим для оформлення списку літератури є вказівка автора, назви книги (статті), під редакцією кого, був випущений підручник (монографія), місто видання, назва видавництва, загальна кількість сторінок у підручнику (для статей - зазначення сторінок на яких була опублікована стаття).

Оформлення додатків

Додатки оформлюються як продовження роботи окремо, розташовуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Сторінки додатків не нумеруються. У правому верхньому куті кожної сторінки міститься слово «Додаток», яке друкується великими літерами, і його номер, при цьому перед номером додатку знак «№» не ставиться, наприклад Додаток 1. Якщо додаток займає кілька сторінок, то номер додатка проставляється тільки на першій сторінці.

Посилання на додатки в тексті дипломної роботи оформлюють аналогічно посиланнях на таблиці та малюнки, наприклад: (прил. 1) - при першій посиланням, (див. дод. 1) - при наступних посиланнях.

ВАЖЛИВО! Зміст, список літератури не входять у кількість сторінок, які оцінюються. (Наприклад, замовлення реферату на 10 сторінок, тобто робота повинна бути на 12 сторінок.).

www.agroxy.com

adulttorrent.org/details/hgame_ming_ke_xue_yuan_shou_tai_bian_oyuan_isimasu_xian_sheng_nojing_ye_de_si_da_wozhu_keteyu_siindesu_rune_update_1_01